Általános Felhasználási Feltételek

A korrepetalas.org weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető):

Cégnév: Bőhl Attila egyéni vállalkozó
Székhely: 7632 Pécs, Eszék u. 33.
Adószám: 60948814-1-22
Elérhetőség: bohl.attila@gmail.com
Mobil: 30/562-3430

Szabályzat

 • Az korrepetalas.org (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője kijelenti, hogy a Honlap felhasználói illetve a termékek Felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályokat betartva kezeli.
 • A regisztrált Felhasználó automatikusan elfogadja e szabályzatot, illetve tudomásul veszi a Üzemeltető adatvédelmi nyilatkozatát, amely ezen az oldalon, a szabályzat után olvasható.
 • Ez a szabályzat értesítés nélkül megváltozhat, változását feltüntetjük a Honlap főoldalán.
 • A szabályzat nem ismerése nem mentesít annak betartása alól.
 • Az Üzemeltető kizár minden felelősséget a Felhasználók által a Honlapon elhelyezett információk hitelességéért, tartalmáért, megbízhatóságáért, vagy jogszerűségéért. Az Üzemeltető kárfelelősséget nem vállal a Felhasználó által igénybevett szolgáltatás, vagy tartalom következtében fellépő közvetlen vagy közvetett kárért, adatvesztésért, elmaradt haszonért, üzleti vagy jó hírnév elvesztéséért.
 • Bár a Honlap összeállításakor az Üzemeltető kellő gondossággal járt el, nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi vagy természetes személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Honlapon lévő vagy a Honlapon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy a Honlap közli vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat.
 • A Felhasználó elfogadja, hogy az összes információért (adat, szöveg, kép stb.) amit a Honlapon oldalon elhelyez, a Felhasználó a felelős. A Felhasználó nem helyezhet el a hatályos magyar jogszabályokba vagy jó erkölcsbe ütköző tartalmat az oldalon.
 • A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Honlap üzemeltetőjét, illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.
 • Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.
 • A Honlapot a Felhasználók a szolgáltatások igénybevétele, vásárlás illetve a hírlevélre való feliratkozás során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. Az Üzemeltetőt a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.
 • Az Üzemeltető nem küld kéretlen leveleket, ugyanakkor fenn kívánja tartani saját maga számára azt a lehetőséget, hogy a Felhasználó számára fontosnak tartott információkról a Felhasználót e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja a Felhasználó részére a visszautasítás lehetőségét, azaz a hírlevélről való leiratkozást.
 • A Honlap látogatásával a felhasználó egyúttal tudomásul veszi, hogy a Honlap információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.
 • A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből eredő kárért felelősséggel tartozik.
 • A Honlap használata során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, megrendelő formanyomtatványok kitöltésével, vagy hírlevél megrendelése útján történik.
 • A Felhasználó a Honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Honlap üzemeltetője számára, és tudomásul veszi, hogy a hírlevelek olvasásának, illetve a termékek megvásárlásának feltétele a megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy nem fér hozzá a hírlevelekhez, illetve nem tudja megvásárolni a termékeket.
 • Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az üzemeltető olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek ez a munkaköri kötelezettségük.
 • A Felhasználó az általa befizetett összegről számlát kap. A Felhasználó a befizetéssel egyben igazolja azt is, hogy fogadja és fogadni tudja az Üzemeltető által kiállított digitális számlákat, valamint a digitális számlák törvényben előírt megőrzéséről gondoskodik. 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A korrepetalas.org weboldal üzemeltetője, Bőhl Attila egyéni vállalkozó (székhely: 7632 Pécs, Eszék u. 33., adószám: 60948814-1-22) garantálja, hogy a Felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, az érvényes magyar jogszabályokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény.
 • A Honlap szolgáltatásainak többségéhez a Felhasználók csak regisztráció után férhetnek hozzá. A regisztráció teljesen önkéntes, melynek során a Felhasználóktól személyes, illetve meghatározott esetekben különleges adatokat kérünk.
 • A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul adatai kezeléséhez.
 • Az Üzemeltető eltárol személyes információkat a felhasználóról, amikor igénybe veszi a szolgáltatást a regisztráció által.
 • A weboldalt üzemeltető az így kapott személyes, valamint különleges adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait szem előtt tartva, annak megfelelően kezeli a felhasználók személyes, valamint különleges adatait úgy, hogy azok harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.
 • A Honlap üzemeltetője által létrehozott adatbázisban elhelyezett megjeleníthető adatokat az Üzemeltető hozzáférhetővé teszi olyan harmadik személy számára, akik az adatbázist tanárkeresés céljából veszik igénybe.
 • A megjeleníthető adatokon kívül más adatokat kizárólag a Honlap üzemeltetője kezelheti, azokat tovább nem adja, kivéve, ha hatóság kötelezi erre.
 • Az Üzemeltető a Felhasználó e-mail címét felhasználhatja reklámlevelek küldésére.
 • Az Üzemeltető bármikor változtathat e dokumentumon, változáskor értesíteni fogja a Felhasználót e-mailben (bízva a megadott e-mail cím helyességében) vagy feltünteti a változást a Honlapon.
 • A fenti adatok kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra.
 • A Honlap nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak.
 • Az Üzemeltető kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el, az abban foglaltaknak maradéktalanul eleget tesz.
 • A vásárlás során személyes adatait megadó Felhasználó rendelése leadásakor elfogadja a rendszer használatának szabályait.
 • A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek.
 • Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.